Polityka Prywatności & Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator: ACADEMY OF LIFE Spółka z o. o. ul. Reymonta 41d/16, Otwock 05-400,NIP: 5252896381  Katarzyna Przyszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Przyszewska z siedzibą w Warszawie, pod adresem Armii Ludowej 6 lok 42, kod pocztowy: 00-571 kod, posługująca się nr NIP: 5272517926 oraz REGON: 363905033

Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://katarzynaprzyszewska.com/ oraz fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/Acces...

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://katarzynaprzyszewska.com/sklep/

Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, fanpage, itd.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:

  [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]

  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem Strony internetowej. Umowa ta jest podstawą przetwarzania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.

   [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.

   [FORMULARZ KONTAKTOWY]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 3 lat od jej zakończenia.

   [FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

   Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu, firmie marketingowej).

   Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

   Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

   Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

    Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

    § 3

    Prawa użytkownika

    Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

    prawo dostępu do danych

    prawo do poprawienia danych

    prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

    prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

    prawo do przenoszenia danych

    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

    Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

    W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres email: kontakt@katarzynaprzyszewska.com.

    § 4

    Gromadzone informacje

    1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
    2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
    3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
    4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
    5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
    6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
    7. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
     1. Google Analitysc - stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
     2. Facebook Pixel - stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
    8. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
    9. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

    § 5

    Cel wykorzystania danych

    Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

    1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
    2. monitorowania stanu sesji,
    3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
    4. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie)
    5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

    § 6

    Postanowienia końcowe

    1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
    2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: kontakt@katarzynaprzyszewska.com.


    REGULAMIN

    Regulamin sklepu internetowego

    §1. Postanowienia wstępne

    1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy Produktów.
    2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

    §2. Definicje

    Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

    1. Sprzedawca – Gabinety:
     ACADEMY OF LIFE Spółka z o. o.
     ul. Reymonta 41d/16
     Otwock 05-400
     NIP: 5252896381 Katarzyna Przyszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Przyszewska z siedzibą w Warszawie, pod adresem Armii Ludowej 6 lok 42, kod pocztowy: 00-571 kod, posługująca się nr NIP: 5272517926 oraz REGON: 363905033
    2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
    3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
    4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
    5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://katarzynaprzyszewska.com/
    6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://katarzynaprzyszewska.com/sklep/
    7. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny , cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
    8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
    9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
    10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
    11. Konto - konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
    12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
    13. Operator płatności - system płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014
     lub
     tpay zaufane płatności dostarczany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości oraz wpisanym do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP27/2014.
    14. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą emailową.
    15. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

    §3. Kontakt ze Sklepem

    1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
     1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@katarzynaprzyszewska.com
     2. formularza kontaktowego na stronie: https://katarzynaprzyszewska.com/kontakt

    §4. Zagadnienia techniczne

    1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
     1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
     2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
     3. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń i konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
    2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
    3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
    4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
    5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

    §5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

    1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
    2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
     1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
    1. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
    2. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
    3. prowadzenie konta kursanta na platformie kursowej
     1. wysyłka newslettera.
    1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

    §6. Usługi i Produkty cyfrowe

    1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §9, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. kursy i szkolenia) lub dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (np. ebooki, PDFy, webinary). Szczegółowe opisy i funkcjonalność usług i produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej.
    2. Dostęp do zakupionego Produktu odbywa się przez Panel Klienta, w którym, zależnie od wybranego Produktu znajdują się:
     1. linki do nagrań webinarów,
     2. linki do pobrania ebooków,
     3. linki do pobrania materiałów wchodzących w skład zakupionych kursów (np. wideo, pdfy, bonusy),
     4. informacja do dostępie do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej danemu Produktowi.
    3. Linki do pobrania ebooków są także wysyłane emailem na adres Klienta po dokonaniu zakupu.
    4. Produkty są dostępne w sprzedaży ciągłej lub okresowej w tzw. oknach sprzedażowych i można je nabyć tylko w określonym terminie.
    5. Dokładne informacje, co wchodzi w skład każdego z Produktów, o jego dostępności oraz czasie trwania dostępu do Produktu, znajdują się w opisie Produktu na Stronie internetowej.
    6. Nieobecność Kupującego lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do usługi nie uprawnia Kupującego do nieopłacenia Produktu ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

    §7. Odpowiedzialność i zasady współpracy z Klientem

    1. Sprzedawca dołoży staranności zobowiązuje się zrealizować usługę lub dostarczyć produkt z dołożeniem należytej staranności, mając na celu dobro Klienta.
    2. Za szkodę wyrządzoną Klientowi przez Sprzedawcę odpowiada on na zasadach ogólnych.
    3. Klient jest odpowiedzialny za określenie i wprowadzenie w życie swojego dobrostanu emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, za swoje działanie lub jego brak a tym samym za osiągnięcie rezultatów, założonych w stosunku do wybranych przez Klienta produktów i/lub usług Sprzedawcy.
    4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i bezpośrednie skutki świadczonych usług, które zależą od działania lub zaniechania przez Klienta.
    5. Klient oświadcza, że ma świadomość, że skorzystanie z produktów i/lub usług Sprzedawcy nie zastępuje profesjonalnej pomocy, w szczególności prawnej, psychologicznej, medycznej, duchowej, czy terapeutycznej.
    6. Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację usługi lub korzystanie z produktu.
    7. Klient oświadcza, że nie ma objawów i nie choruje na depresję, nie cierpi na zaburzenia emocji, lęki, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, chorobę dwubiegunową, maniakalną, zaburzenia nastroju, lub inne trudności emocjonalne i/lub behawioralne, które są przeciwwskazaniem do korzystania z usług i produktów Sprzedawcy.
    8. Klient rozumie, że na skutek korzystania z usług i/lub produktów Sprzedawcy, które polegają na pracy z emocjami i energią może nastąpić wyblaknięcie traumatycznych wspomnień, co z kolei może wpłynąć na zdolność szczegółowego odtworzenia wspomnienia dotyczącego traumatycznego zdarzenia.
    9. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas realizacji usługi, Sprzedawca może rekomendować Klientowi skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty.
    10. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności, co oznacza, że żadne informacje przekazywane przez Klienta nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy udzielenie informacji będzie wynikało z obowiązku prawnego Sprzedawcy.

    §8. Zakładanie Konta w Sklepie

    1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
    2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia. 
    3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
    4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

    §9. Zasady składania Zamówienia

    1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
    2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
    3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
     1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
     2. po skompletowaniu Produktów w koszyku kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”
     3. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli jest to produkt fizyczny),
     4. zaznaczyć checbox „Chcę otrzymać rachunek (opcjonalne)”, jeśli Klient chce go otrzymać oraz podać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
     5. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
     6. dokonać płatności w określonym terminie.
    4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
     1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole "Stworzyć konto".
     2. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
     3. wpisać dane do rachunku, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
     4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
     5. dokonać płatności w określonym terminie.
    5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
    6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
    7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
    8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

    §10. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

    1. Ceny Produktów są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
    2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
    3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
    4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
    5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
    1. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych jest to przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy,
    1. w przypadku Produktów wymagających fizycznego dostarczenia do Klienta:
     1. przesyłka pocztowa,
     2. przesyłka kurierska,
     3. paczkomaty InPost.
    1. Z zakupem Produktu polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi elektronicznej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
    2. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
     1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
     2. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

     §11. Reklamacje

     1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
     2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.
     3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.
     4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
     5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
     6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
     7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

     §12. Prawo odstąpienia od umowy

     1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Produktu.
     2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
     3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
     1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utarci prawo odstąpienia od umowy;
     2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
     1. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
      Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
      Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
      Imię i nazwisko:
      Adres:
      Nr rachunku bankowego
     2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
     3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
     4. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.
     5. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

     §13. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

     1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
     1. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
     2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
      1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
      2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
      3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
     3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/....
     4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

     §14. Prawa autorskie

     1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
     2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników.
     3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
     4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

     §15. Dane osobowe i pliki Cookies

     1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://katarzynaprzyszewska.com/polityka-prywatnosci/

     §16. Postanowienia końcowe

     1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
     2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
     3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
     4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
     5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 12.09.2021 r.
     .